Duurzaamheid

Het roer om: samen naar een circulaire economie!

Onze lineaire economie is al langere tijd niet houdbaar. In dit systeem worden grondstoffen verzameld, omgevormd tot producten en afgedankt tot afval. Door de almaar groeiende wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar producten, groeit ook de druk op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

Uiteindelijk zal dit leiden tot uitputting van deze natuurlijke hulpbronnen en milieuproblemen, die een bedreiging vormen voor ons en onze planeet. Om deze problemen het hoofd te bieden, is een verschuiving naar een duurzamer economisch model noodzakelijk.

 

Wat is een circulaire economie nu precies?

Het hergebruik van producten en grondstoffen staat centraal binnen de circulaire economie. Het sluiten van de cirkel is een belangrijk uitgangspunt, waarbij schadelijke uitstoot naar water, lucht en bodem zoveel mogelijk worden voorkomen.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Dit wil zeggen dat deze grondstoffen zó gebruikt worden dat ze de hoogste waarde voor de economie vertegenwoordigen en de minste schade aan het milieu opleveren. De nadruk ligt dus op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van grondstoffen tot consumptie en hergebruik.

Circulaire Econmie - Tarkett blog (2)

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

 

De verschillende kringlopen binnen een circulair systeem

Binnen dit circulaire systeem zijn twee verschillende kringlopen van materialen te onderscheiden.

  1. Allereerst bestaat er een biologische kringloop, waarbij de reststoffen na gebruik terugkeren in de natuur.
  2. Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop, waarbij producten zo ontworpen worden dat deze na gebruik weer op een hoogwaardig niveau zijn te gebruiken. Zo blijft de economische waarde (zoveel mogelijk) behouden én wordt schade aan het milieu voorkomen.

Circulaire economie is niet enkel recycling!

Om te komen tot een circulaire economie is het van belang dat er niet alleen een verandering van systeem plaatsvindt, maar ook een verandering in denkwijze. Het is duidelijk dat een circulaire economie wat anders is dan enkel recyclen. Het is een systeem waar van begin tot einde nagedacht wordt over een product en de wijze van produceren. Aan de hand van de zeven ‘R-en’ kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden:

  • Rethink + Reduce: anders denken over productie en processen
  • Redesign: anders ontwerpen, bijvoorbeeld door vóór productie al rekening te houden met hergebruik en recycling
  • Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van een product
  • Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten
  • Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen
  • Recover: energie terugwinnen uit materialen
  • Re-disposal: afval storten zoveel mogelijk voorkomen, het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop

 

De belangrijkste elementen van een circulaire economie

Om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde definitie is het, als producerend bedrijf, noodzakelijk om de belangrijkste elementen van de circulaire economie helder voor ogen te houden.

Binnen een circulaire economie ligt de nadruk op hoogwaardig (her-)gebruik en recycling, het gebruiken van hernieuwbare energie, het benutten van natuurlijk kapitaal, nieuwe verdienmodellen (betalen voor gebruik in plaats van bezit), verandering van productontwerp en samenwerking in de keten. Echter is het ook goed om zelfs buiten de eigen keten te kijken naar mogelijke samenwerkingen.

 

IN_CarpetRecyclingCentreWaalwijk_001

Kijk ook buiten uw keten om naar mogelijke samenwerkingen

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in onze eigen EcoBase® tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijt. 

Daarnaast kan het denken buiten de keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven. 

 

Meer informatie?

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk, maar ook op bedrijfsniveau kansen. In deze blog vindt u een aantal praktijkvoorbeelden en tips over wat u zelf kunt doen.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

Gefaseerd overstappen naar een circulaire economie met het massabalans principe

Over de hele wereld worden er miljoenen producten geproduceerd van fossiele grondstoffen. Fossiele stoffen zijn stoffen zoals olie, gas of kolen en ...

LEES MEER

Circulaire economie toegepast: een aantal voorbeelden uit de praktijk

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk maar ook op bedrijfsniveau kansen. Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie ...

LEES MEER
Nieuwsbrief