Screenshot_1-2

Duurzaamheid Circulaire economie

Het roer om: samen naar een circulaire economie!

Onze lineaire economie is al langere tijd niet houdbaar. In dit systeem worden grondstoffen verzameld, omgevormd tot producten en afgedankt tot afval. Door de almaar groeiende wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar producten, groeit ook de druk op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

Uiteindelijk zal dit leiden tot uitputting van deze natuurlijke hulpbronnen en milieuproblemen, die een bedreiging vormen voor ons en onze planeet. Om deze problemen het hoofd te bieden, is een verschuiving naar een duurzamer economisch model noodzakelijk.

 

De definitie

Het hergebruik van producten en grondstoffen staat centraal binnen de circulaire economie. Het sluiten van de cirkel is een belangrijk uitgangspunt, waarbij schadelijke uitstoot naar water, lucht en bodem zoveel mogelijk worden voorkomen.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Dit wil zeggen dat deze grondstoffen zó gebruikt worden dat ze de hoogste waarde voor de economie vertegenwoordigen en de minste schade aan het milieu opleveren. De nadruk ligt dus op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van grondstoffen tot consumptie en hergebruik.

Circulaire Econmie - Tarkett blog (2)

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

 

De belangrijkste elementen van een circulaire economie

Om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde definitie is het, als producerend bedrijf, noodzakelijk om de belangrijkste elementen van de circulaire economie helder voor ogen te houden.

Binnen een circulaire economie ligt de nadruk op hoogwaardig (her-)gebruik en recycling, het gebruiken van hernieuwbare energie, het benutten van natuurlijk kapitaal, nieuwe verdienmodellen (betalen voor gebruik in plaats van bezit), verandering van productontwerp en samenwerking in de keten. Echter is het ook goed om zelfs buiten de eigen keten te kijken naar mogelijke samenwerkingen.

 

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in EcoBase® tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijt. 

Daarnaast kan het denken buiten de keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven. 

 

De verschillende kringlopen binnen een circulair systeem

Binnen dit circulaire systeem zijn twee verschillende kringlopen van materialen te onderscheiden. Allereerst bestaat er een biologische kringloop, waarbij de reststoffen na gebruik terugkeren in de natuur.

Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop, waarbij producten zo ontworpen worden dat deze na gebruik weer op een hoogwaardig niveau zijn te gebruiken. Zo blijft de economische waarde (zoveel mogelijk) behouden én wordt schade aan het milieu voorkomen.

Het roer moet om

Om te komen tot een circulaire economie is het van belang dat er niet alleen een verandering van systeem plaatsvindt, maar ook een verandering in denkwijze. Het is duidelijk dat een circulaire economie wat anders is dan enkel recyclen. Het is een systeem waar van begin tot einde nagedacht wordt over een product en de wijze van produceren. Aan de hand van de zeven ‘R-en’ kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden:

 • Rethink + Reduce: anders denken over productie en processen
 • Redesign: anders ontwerpen, bijvoorbeeld door vóór productie al rekening te houden met hergebruik en recycling
 • Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van een product
 • Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten
 • Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen
 • Recover: energie terugwinnen uit materialen
 • Re-disposal: afval storten zoveel mogelijk voorkomen, het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop

Driving Collaboration - Circulaire Economie

Wat kan u zelf doen voor uw bedrijf?

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk maar ook op bedrijfsniveau kansen.  De Ellen MacArthur Foundation vat dit samen in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen en nieuwe en versterkte klantrelaties.

Deze kansen zorgen er dus voor dat de overstap naar een circulair systeem aantrekkelijk is voor bedrijven. Namens uw bedrijf kunt u het volgende doen om bij te dragen aan een circulaire economie:

 • Ga samenwerkingen aan: werk samen met andere bedrijven in uw eigen en andere productieketens om te zorgen voor maximale recyclemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden.
 • Speel in op mogelijkheden van hergebruik van gebouwen en materialen: maak bijvoorbeeld gebruik van modulaire oplossingen.
 • Het aanbieden van circulaire oplossingen aan klanten: verstevig klantrelaties door bijvoorbeeld producten te verhuren, zodat producten hergebruikt kunnen worden én klanten loyaal blijven aan uw bedrijf of merk.
 • Ontwikkel nieuwe banen en diensten: faciliteer productherstel en inname van defecte of versleten producten, zodat deze niet op de afvalhoop belanden, maar in de kringloop blijven.
 • Hergebruik grondstoffen en producten: zorg voor lagere materiaalkosten (op lange termijn). door te kiezen voor recyclebare grondstoffen. Hierdoor hebben prijsfluctuaties minder invloed op uw bedrijf.

 

Toegepast: circulaire economie in de praktijk

Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie toe in hun dagelijkse activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is Wiltec. Deze specialist in bedrijfskleding, beschermingsmiddelen en facilitaire producten heeft werk gemaakt van het verduurzamen van hun werkzaamheden. Zo hebben ze een assortiment van duurzame kantoorartikelen en daarbij hebben ze samen met een groot aantal bedrijven een circulaire bedrijfskledinglijn opgezet.

Deze bedrijven bundelen hun krachten in ‘The Dutch Circular Workwear Association’, waarbij bedrijfskleding in voldoende volume wordt gecreëerd om te kunnen blijven recyclen. Na gebruik komt de kleding terug bij de fabrikant en wordt verwerkt in nieuwe werkkleding. De kleding wordt voorzien van een QR-code en met slimme software kan Wiltec de kleding volgen en de historie van elk stuk kan ingezien worden.

Een ander goed voorbeeld van het toepassen van de circulaire principes is te vinden bij MUD Jeans. Voor € 7,50 per maand kan bij hen jeans geleased worden die na gebruik ingeruild wordt voor een nieuwe. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met recycling en versleten exemplaren worden hergebruikt tot nieuwe. 

Closing the loop

Ook bij Tarkett werken we met partners samen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving naar een circulair economisch model te realiseren.

Onder meer door ons ReStart®- inzamelingsprogramma, lidmaatschap van organisaties (zoals de CE 100 en COP21) om mee te kunnen praten over circulaire oplossingen en partnerschappen met bedrijven in andere sectoren, willen we graag zorgen voor een circulair systeem binnen onze organisatie en daarbuiten.

Wilt u graag meer weten over onze duurzaamheidsstrategie? Kijk dan hier voor meer  informatie. Of wilt u graag deelnemen aan ons  ReStart®- inzamelingsprogramma? Neem dan contact met ons op

image

 

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

Nieuwsbrief